مزارع گیاهان دارویی کندلوس

مزارع گیاهان دارویی کندلوس و موزه گیاهان داروئی

مزارع گیاهان دارویی کندلوس

شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب جغرافیایی روستا ، زمینه را برای تولید انواع گل ها و گیاهان دارویی فراهم آورده است . تولید گیاهان دارویی ، یکی از منابع مهم درآمد مردم این روستا است .

محصولات فروشگاه گیاهان دارویی کندلوس حاصل مزارع گیاهان دارویی کندلوس است که بصورت کاملا بهداشتی بسته بندی و به فروشگاه کندلوس عرضه میشوند .

تصاویر مربوطه :