روزنامه کندلوس

دو ماهنامه کندلوس (مرداد ماه ۱۳۹۷)

روزنامه کندلوس توسط مدیریت مجموعه کندلوس دکتر کسرا جهانگیری سردبیری می شد.

آسابان کندلوس