10 شهر سبز جهان در سال 2021

10 شهر سبز جهان در سال 2021

10 شهر سبز جهان در سال 2021

10 شهر سبز جهان در سال 2021 پارکهای فراوان وین و ترامواهای برقی محبوب به آن کمک کرد تا در فهرست سبزترین شهرهای جهان قرار گیرد. وین در فهرست سالانه رزونانس سبزترین شهرهای جهان بر اساس معیارهایی مانند کیفیت هوا ، راه رفتن و دسترسی به برنامه های بازیافت و…