حدیث عباسی, نویسنده در مجموعه توریستی گردشگری کندلوس