تقدیرنامه ها

بخشی از تقدیرنامه های استاده جهانگیری

تصاویر مربوطه :